Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Cybrela s.r.o., IČO: 175 97 943 (dále jen: „Správce“).
  2. Kontaktní údaje Správce jsou
   • adresa: Rybná 682/14, Praha 1, 110 00
   • e-mail: info@cybrela.com
   • telefon: +420 774 984 485
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vašeho požadavku.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro vyřízení Vašeho požadavku.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • udělení souhlasu subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
   • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů včetně služeb či zboží 3. stran) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
   • plnění smlouvy na základě právního titulu,
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   • výběrové řízení na danou pracovní pozici; pro tyto účely jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro zařazení uchazeče do výběrového řízení (v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro výběrové řízení, bez poskytnutí osobních údajů není možné uchazeče do výběrového řízení zařadit,
   • evidování Vaší osoby jakožto potenciálního zaměstnance u Správce; pro tyto účely jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro zařazení uchazeče do evidence uchazečů o zaměstnání (např. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email apod.; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro zařazení uchazeče do evidence, bez poskytnutí osobních údajů není možné uchazeče do evidence zařadit; souhlas se uděluje na dobu 1 roku ode dne odeslání osobních údajů,
   • vyřízení dotazů zaslaných Správce prostřednictvím kontaktního webového formuláře (v rozsahu jméno, příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo a text Vaší zprávy),
   • provádění statistických analýz a výzkumů anebo k přizpůsobování obsahu svých služeb (v rozsahu IP adresa),
   • zasílání obchodních sdělení, newsletterů (včetně služeb či zboží 3. stran) a činění dalších marketingových aktivit,
   • evidence zákazníků a uchazečů o zaměstnání.
  3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Cookies
  1. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá do počítače, tabletu nebo smartphonu Uživatele a díky kterému si stránky dlouhodobě „pamatují“ vaše kroky či preference. Slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících ke Stránkám xITee, nikoli však k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče).
  2. V rámci svých webových stránek používá Správce cookies za těmito účely:
   • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby byl Správce při zobrazování webových stránek schopen rozlišit jednotlivé uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro uživatele;
   • základní nastavení stránek i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
  3. Stránky mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které správci slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:
   • Google Analytics – xITee používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
  4. Uživatel může povolit, blokovat nebo mazat cookies uložené ve svém počítači pomocí konfigurace svého prohlížeče, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek. Více k jednotlivým nejvíce používaným prohlížečům:
  5. Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách zde: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php.
 5. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností,
   • po dobu nezbytně nutnou, v případě zpracovávání k vyřízení dotazů,
   • po dobu, než je odvolán dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v případě evidování Vaší osoby jakožto potenciálního zaměstnance, nejdéle však po dobu 1 roku, a to ode dne odeslání osobních údajů,
   • po dobu, než je odvolán dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.
 6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)
  1. Příjemci osobních údajů, získaných od zákazníků / uchazečů o zaměstnání, jsou pouze oprávnění zaměstnanci Správce. Veškeré osobní údaje využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.
  2. Výjimku představují instituce, které osobní data od Správce můžou přijímat na základě legislativních nařízení (např. povinná hlášení orgánům státní správy, pojišťovny, orgány finanční správy atp.) nebo v přiměřeném rozsahu vybraným dodavatelům služeb. S těmito dodavateli máme uzavřeny smluvní vztahy, které obsahují nezbytná pravidla pro nakládání s osobními údaji v rozsahu a parametrech vyžadovaných dle čl. 28 GDPR.
  3. Výjimku také představují externí společnosti (níže uvedení zpracovatelé), které pro nás zajišťují podpůrné služby, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování:
   • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, pro účel zpracování uvedený v čl. III., pod čísl. 2. a pod písm. d)
   • Facebook, Facebook Headquarters, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, pro účel zpracování uvedený v čl. III., pod čísl. 2. a pod písm. e)
 7. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 8. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí: řízení přístupových práv, šifrování dat, ochrany pomocí aplikačního firewallu, provádění pravidelných záloh a mnoha dalších dílčích opatření, která Správce provádí.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním dotazu prostřednictvím kontaktního webového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Podmínky ochrany osobních údajů
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem: 5.12.2022
version: 1.0